تاریخ: 1400/04/03
ساعت:
صفحه اصلی وبلاگ فرم‌های ادارای

فرم‌های ادارای

تعهد رضایت مالک جهت دریافت پروانه کسب به نام مستاجر

تعهد رضایت مالک جهت دریافت پروانه کسب به نام مستاجر

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کسب

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کسب

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه کسب

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه کسب

تعهد نامه نداشتن پروانه کسب قبلی

تعهد نامه نداشتن پروانه کسب قبلی

اقرار نامه مفقود شدن پروانه کسب

اقرار نامه مفقود شدن پروانه کسب

تعهد نامه صاحب سرقفلی

تعهد نامه صاحب سرقفلی

دیااکو