تاریخ: 1399/07/06
ساعت:
صفحه اصلی وبلاگ جلسات و گزارشات

جلسات و گزارشات

جلسه شماره  28 هیات مدیره

جلسه شماره 28 هیات مدیره

دومین همایش شرکت اذن و تعاونی اتحادیه

دومین همایش شرکت اذن و تعاونی اتحادیه

جلسه شماره 25 هیات مدیره

جلسه شماره 25 هیات مدیره

جلسه عمومی

جلسه عمومی

جلسه شماره 24 هیات مدیره

جلسه شماره 24 هیات مدیره

جلسه مشترک اتحادیه با نمایندگان سازمان صمت

جلسه مشترک اتحادیه با نمایندگان سازمان صمت

دعوت از اعضاء اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی

دعوت از اعضاء اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی

جلسه شماره 23 هیات مدیره

جلسه شماره 23 هیات مدیره

جلسه هیات مدیره

جلسه هیات مدیره

نشست صمیمی هیئت رئیسه اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی تهران

نشست صمیمی هیئت رئیسه اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی تهران

جلسه شماره 3  هیأت مدیره ( سال 98 )

جلسه شماره 3 هیأت مدیره ( سال 98 )

جلسه شماره 2  هیأت مدیره ( سال 98 )

جلسه شماره 2 هیأت مدیره ( سال 98 )

1 2 3
دیااکو