تاریخ: 1400/04/03
ساعت:
صفحه اصلی پرداخت‌ها
پرداخت‌ها

پرداخت‌ها

حق عضویت ده سال

حق عضویت ده سال
33,000,000 (ریال)

حق عضویت نه سال

حق عضویت نه سال
29,700,000 (ریال)

حق عضویت هشت سال

حق عضویت هشت سال
26,400,000 (ریال)

حق عضویت هفت سال

حق عضویت هفت سال
23,100,000 (ریال)

حق عضویت شش سال

حق عضویت شش سال
19,800,000 (ریال)

حق عضویت پنج سال

حق عضویت پنج سال
16,500,000 (ریال)

حق عضویت چهار سال

حق عضویت چهار سال
13,200,000 (ریال)

حق عضویت سه سال

حق عضویت سه سال
9,900,000 (ریال)

حق عضویت دو سال

حق عضویت دو سال
6,600,000 (ریال)

حق عضویت یک سال

حق عضویت یک سال
3,300,000 (ریال)

حق صدور

حق صدور
300,000 (ریال)

حق بازرسی

حق بازرسی
1,000,000 (ریال)

هزینه مباشرت

هزینه مباشرت
1,000,000 (ریال)
آخرین اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها

اسداله کارگر گلشن آبادی

اسداله کارگر گلشن آبادی

دستمزدمقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1400

دستمزدمقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1400

اطلاعیه

اطلاعیه

بخشنامه

بخشنامه

آخرین اخبار و مقالات

مصاحبه رئیس اتحادیه با رادیو گفت و گو

مصاحبه رئیس اتحادیه با رادیو گفت و گو

بخشنامه اظهار نامه مالیاتی

بخشنامه اظهار نامه مالیاتی

معرفی شماره کارت اتحادیه

معرفی شماره کارت اتحادیه

مراسم تشییع دو شهید گمنام

مراسم تشییع دو شهید گمنام

دیااکو